YOGA en YOGAMASSAGE in HAARLEM

28-11-2020 - English below

Mijn persoonlijke ervaring met restorative yoga

Degenen van jullie die mij wat beter kennen weten dat ik in 2013 een behoorlijke burn-out heb gehad. Die had ik totaal niet aan zien komen. Ik had een vaste fulltimebaan in het onderwijs en daarnaast deed ik heel veel aan yoga, at ik gezond en deed ik veel leuke dingen zoals uit eten gaan en tijdens elke schoolvakantie mooie reisjes maken. M’n leven was helemaal leuk en ik had m’n zaakjes goed op orde, dacht ik. Tijdens een vakantie in Ibiza kreeg ik last van angstaanvallen en toen ik thuis kwam werd het duidelijk dat ik overspannen was. Ik snapte er helemaal niks van: hoe kon van de een op de andere dag de koek helemaal op zijn? Natuurlijk gebeurde dit niet van de een op de andere dag maar ik heb ik bepaalde signalen die mijn lichaam gaf niet opgemerkt of genegeerd.

Blijkbaar was het teveel allemaal. Mijn lichaam en geest schreeuwden om rust. Zodra ik geprikkeld werd door bijvoorbeeld beeld of geluid kreeg ik spanningshoofdpijn. Ik heb een dan ook een halfjaar lang niks kunnen lezen of naar een scherm kunnen kijken. Mijn lichaam wist het dus eigenlijk beter dan ikzelf: ik moest zorgen voor rust en prikkels vermijden.

Gelukkig waren er wel dingen die ik kon doen om mijn overprikkelde zenuwstelsel tot rust te laten komen zodat ik kon herstellen en me uiteindelijk weer energieker ging voelen:

 ~ Wandelen in de natuur, de natuur is de grootse heler.

~ Zelf iets maken: bakken, koken, breien, schilderen (zelf iets creëren i.p.v. geprikkeld worden)

Restorative yoga en meditatie

 Ik was al bekend met rustige vormen van yoga zoals yin yoga, yoga nidra en restorative yoga maar ik neigde altijd meer naar de actieve yang stijlen. Tijdens mijn burn-out was een actieve yogabeoefening geen optie en ben ik me gaan richten op een rustige restorative (herstellende) yogabeoefening. Het lijkt zo makkelijk om een lange tijd in een comfortabele houding te liggen of te zitten maar het kan ook heel confronterend zijn. Loslaten is nog niet zo makkelijk als je vast zit en niet goed begrijpt hoe dat komt. Restorative yoga is voor mij ook een vorm van zelfonderzoek: een manier om te voelen hoe het werkelijk met me gaat, om uit m’n hoofd en in m’n lichaam te komen en te observeren wat er eigenlijk aan de hand is. Het was wel heel prettig om me gesteund te voelen door alle kussens en dekens in de houdingen; dat gaf een fijn & veilig gevoel. Uiteindelijk lukte het me om te ontspannen en kwam er ruimte voor heling.

Ik ben me meer gaan verdiepen in deze vorm van yoga en ik heb er inmiddels veel bij geleerd. Nu ik terugkijk op mijn ervaring zie ik dat het me ook iets gebracht heeft. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik andere mensen begeleiden in wat ze tegen kunnen komen op de mat. 

Ik ben ontzettend dankbaar dat Restorative yoga onderdeel van mijn leven is en dat ik mijn liefde voor deze vorm van yoga nu kan delen met anderen. 


My personal experience with restorative yoga

Those of you who know me a little better know that I experienced a burnout in 2013. I hadn't seen it coming at all. I had a permanent full-time job in education & I practiced a lot of yoga, ate healthily and generally had a lot of fun. Every school holiday I would make beautiful trips all over the world. My life was great and I had my affairs in order, or so I thought… 

During a holiday in Ibiza I suffered anxiety attacks and severe headaches and when I returned home it became clear I was completely overworked. This was something I didn't understand at all: how could I be burnt out from one day to the next? Of course this didn’t happen overnight. I failed to notice or I ignored signals my body was sending me.

Apparently it was all too much. My body and mind were crying out for peace and quiet. As soon as I was stimulated by, for example, image or sound, I got a tension headache. I have therefore been unable to read or look at a screen for six months. So my body actually knew better than I did: I had to rest and avoid stimuli.

Fortunately, there were things I could do to calm my over-stimulated nervous system so that I could recover and eventually feel more energized:

 

~ Walking in nature, nature is the best healer.

~ Making something: baking, cooking, knitting, painting (creating something myself instead of being stimulated)

Restorative yoga and meditation

I was already familiar with quieter forms of yoga such as yin yoga, yoga nidra and restorative yoga, but I always leaned more towards the active yang styles. During my burnout, an active yoga practice was not an option and I started focusing on a quiet restorative yoga practice. It seems so easy to lie or sit in a comfortable position for a long time, but it can also be very confronting. Letting go is not that easy when you are stuck and do not understand why. Restorative yoga is also a form of self-inquiry for me: a way to feel how I am really doing, to get out of my head and into my body and observe what is actually going on. It was great to feel supported by all the pillows and blankets in the postures; I felt safe & held. Eventually I felt I could relax and let go.. and then there was space for healing.

I become more and more interested in this form of yoga and I have learned a lot over the years. Now that I look back on my personal experience, I see that it has also brought me something. From my own experience I can guide other people in what they can encounter on the mat.

I am very grateful that Restorative yoga is part of my life and that I can now share my love for this form of yoga with others.
 

E-mailen
Bellen
Map
Instagram